Polityka prywatności.

 

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest P.P.U.H. „DOLOMIT” Kopalnia „Ząbkowice” Spółka Akcyjna, 42-520, ul. Dolomitowa 6, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w  Katowicach  pod numerem KRS 0000188812, REGON: 271105393, NIP 629-001-36-74 (zwany dalej Administratorem) z siedzibą przy ul. Dolomitowej 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza,

 

Z kim Państwo mogą się kontaktować w sprawie danych osobowych?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z  którym można się skontaktować telefonując pod numer: 326390712 od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 - 14:00 czy pisząc na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby firmy w sprawach ochrony Państwa danych osobowych.

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane    w następujących celach:

związanych z realizacją zamówienia (tj. umowy) oraz do podjęcia niezbędnych działań przed przystąpieniem do jego realizacji,

wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,

oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni),

dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego.

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną  lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który  ciąży na Administratorze takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

 

Przez jaki okres będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego,

Jeśli   dane      przetwarzane   w   oparciu   o   wyrażoną   zgodę,   dane   osobowe   będą   przetwarzane   do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.

 

Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu zamówienia. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarciu umowy tj. np. nr kontaktowy lub adres e-mail.

Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji zamówienia (Umowy). Brak podania danych osobowych uniemożliwia realizację zamówienia.

 

Jakie przysługują Państwu prawa ?

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

- dostępu   do   danych   osobowych tj.   uzyskania   informacji,   czy  Administrator   danych   przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

- sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

- ograniczenia przetwarzania danych tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych

przez   Administratora   danych   i   wstrzymania   dalszych   operacji   na   danych,   za   wyjątkiem ich

przechowywania,

- usunięcia   przetwarzania   danych, które   przetwarzane      przez   Administratora   danych

bezpodstawnie,

- przeniesienia   danych   osobowych tj.   przesłania   danych   innemu   administratorowi   danych   (np. innemu operatorowi) lub przesłania ich do Państwa.

 

Prawo sprzeciwu

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

1. wobec   przetwarzania   dotyczących   Państwa   danych   na   potrzeby 

marketingu   bezpośredniego Administratorowi   danych,   po   wniesieniu   takiego   sprzeciwu,   nie   będzie   wolno   już   przetwarzać danych osobowych do takich celów,

2. z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się   w   oparciu   o  wykonanie   zadania   realizowanego   w   interesie   publicznym  lub  dla   celów wynikających   z   prawnie   uzasadnionych   interesów   Administratora   danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich   celów,   chyba   że   Administrator   danych   wykaże,   że   istnieją   ważne   prawnie   uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony.

 

Zgoda.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje

Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Skarga.

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Komu przekazujemy Państwa dane?

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.

 

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Państwa dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 

Czy Państwa dane będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu?

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator NIE będzie podejmował wobec tych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji,  będących wynikiem profilowania.

 

Więcej informacji.

Szczegóły na temat wykorzystywania i zabezpieczenia Państwa danych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się w siedzibie firmy ul. Dolomitowa 6 42-520 Dąbrowa Górnicza.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI