Aktualności

Stanowisko Zarządu

Szanowni Państwo, w związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się na koncie społecznościowym Akcji Sąsiedzkiej Dąbrowy Górniczej Ząbkowice przedstawiamy stanowisko Zarządu Kopalni oraz dowód na to, że nasze działania są transparentne i jesteśmy otwarci na dialog społeczny prowadzony w kulturalny sposób oraz oparty na prawdzie.

 

Czytaj więcej


Praca w okresie świątecznym.

Szanowni Państwo,

W dniach 24 i 31 grudnia 2020 roku nasza firma będzie zamknięta.

Dodatkowo w dniach 28.29 i 30 grudnia sprzedaż będzie prowadzona tylko na 1 zmianie (w godz. 600 - 1330).

 

 

 

Informacja Zarządu

Informacja Zarządu PPUH „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A. dotycząca strategii działań przedsiębiorstwa do czasu zakończenia eksploatacji i rekultywacji terenów po górniczych

 

Zarząd P.P.U.H. „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A. informuje, że zgodnie z Projektem Wydobycia i Rekultywacji Wyrobiska po odkrywkowym wydobywaniu kopalin ze złóż dolomitu „Ząbkowice Będzińskie I” sporządzonego przez firmę „AGOS – GEMES” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z dnia 10.12.2013 roku Decyzją Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 04.04.2014 roku zatwierdzającego w/w projekt.

Czytaj więcej


Śląski Medal Solidarności Społecznej

W dniu 7 grudnia 2020 r. w siedzibie firmy EMT-Systems w Gliwicach Pan Prezes Janusz Kmiecik odebrał Śląski Medal Solidarności Społecznej nadany przez Business Centre Club.

Odznaczenie te przekazane było w dowodzie uznania za zaangażowanie społeczne, pomoc potrzebującym, propagowanie idei odpowiedzialnego biznesu.

Nasza kopalnia bardzo aktywnie włączyła się w Akcję Wsparcia Dla Szpitali organizowaną przez Lożę Katowicką BCC. Walka z negatywnymi skutkami COVID -19 przez przygotowanie dobrej infrastruktury placówek medycznych było istotne dla Zarządu Kopalni.

 

Czytaj więcej


Oferta pracy.

Informujemy, że poszukujemy pracownika na stanowisko:

- elektryk

Wymagania:

 - wykształcenie kierunkowe zasadnicze lub średnie

- uprawnienia SEP powyżej 1kV

- mile widziane doświadczenie w eksploatacji maszyn,

Oferujemy:

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

- pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i Podania o pracę na na adres e-mail: organizacyjnokadrowy@dolomit.com.pl, 

Kontakt telefoniczny w sprawie oferty:  32 639 07 29

 

Wsparcie dla szpitali.

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej i niepewności, która opanowała cały świat nasza firma postanowiła wesprzeć finansowo szpitale, które potrzebują zastrzyku finansowego, aby skutecznie działać w obecnych czasach.
Wsparciem objęliśmy trzy placówki: SPOZ MSWiA im. sierżanta Grzegorza Załogi w Katowicach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary - Centrum Urazowe oraz Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Szymona Starkiewicza.

 

Zalecenia w związku z pandemią.

W artykule prezentujemy zalecenia w obszarze transportu drogowego na terenie naszej Kopalni w związku z walką z koronawirusem COVID-19.

Czytaj więcej


Przebudowa lini el-en 110 kV w Chruszczobrodzie.

W 2019 roku została zakończona  przebudowa napowietrznej linii el-en 110 kV Tucznawa - Wygiełzów. Część linii została skablowana, zamontowaliśmy nowe konstrukcje słupów elektroenergetycznych.

Inwestycja ta pozwoli nam w pełni wykorzystać potenjał złoża Chruszczobród 2.

Czytaj więcej


Praca kopalni w okresie świątecznym.

Informujemy, że system pracy w okresie świąteczno- noworocznym wyglądać będzie następująco:

- Kopalnia Ząbkowice

od 24.12.2019r. do 29.12.2019r. - nieczynne

23.12.2019r., 30.12.2019r., 31.12.2019r. – czynne  I zmiana tj. 6:00 – 13:30

- Kopalnia Chruszczobród

od 16.12.2019r. do 20.12.2019r. – czynne  I zmiana tj. 6:00 – 13:30

od 23.12.2019r.- do 06.01.2020r.   - nieczynne

 

Barbórka 2019

7 grudnia na Sali Balowej Luksor w Porębie odbyła się tradycyjna biesiada górnicza z okazji obchodów dnia Św. Barbary - patronki górników. W trakcie części oficjalnej Zarząd Kopalni wręczył odznaczenia "Zasłużony dla Kopalni Ząbkowice" , nadał stopnie górnicze oraz nagrodził jubilatów.
Oprawę muzyczna w trakcie zabawy tanecznej zapewnił nam Duet Eminens.

Czytaj więcejZapytanie ofertowe - badania

 Dąbrowa Górnicza 25.11.2015 r.

Ogłoszenie wyników przetargu:

- w wyniku przetargu wyłoniono najlepszą ofertę spełniającą kryteria podstawowe:

Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.


 

 

Prosimy o zapoznanie sie z zapytaniem ofertowym na:

"Badania dolomitów ze złoża Chruszczobród II w celu określenia możliwości wykorzystania w energetyce w formie sorbentów do ograniczania emisji SO2 w technologii spalania fluidalnego".

 

Dąbrowa Górnicza 09.11.2015 r.

Zapytanie Ofertowe

Zamawiający: PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice S.A.

Ul. Dolomitowa 6

42-520 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629-001-36-74 REGON: 271105393

Sąd Rejonowy w Katowicach – VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000188812

 

 

Zapytanie ofertowe

1.      Zapytanie ma na celu wyłonienie najlepszej oferty. Postępowanie realizowane jest
 z zasadami: przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równego
 i niedyskryminowanego traktowania  oraz zasady konkurencyjności.

Zamawiający:

I.                    PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice S.A.

Ul. Dolomitowa 6

42-520 Dąbrowa Górnicza

www.dolomit.com.pl

Tel. 32 639 07 12

II Przedmiot zamówienia

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach projektu PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP zwracamy się do jednostek naukowych do przygotowanie oferty na:

Badania dolomitów ze złoża Chruszczobród II w celu określenia możliwości wykorzystania w energetyce w formie sorbentów do ograniczania emisji SO2 w technologii spalania fluidalnego.

I. Opracowanie koncepcji opróbowania złoża Chruszczobród II (wraz z podaniem ilości prób do badań).

II. Zakres badań.

1. Badania w skali laboratoryjnej.

- badania mineralogiczno-petrograficzne polegające na określeniu składu mineralnego, charakteru strukturalno-teksturalnego;

- badania chemiczne. Określenie składu chemicznego wraz z uwzględnieniem zawartości metali występujących w kopalinie;

- badania fizyko-chemiczne polegające na rozpoznaniu właściwości sorpcyjnych dolomitów względem SO2 w warunkach palenisk fluidalnych i doboru optymalnego uziarnienia sorbentu. Zakres badań powinien obejmować: określenie powierzchni właściwej i porowatości; temperatury dekarbonatyzacji; współczynników sorpcji (CI) i reaktywności (RI), stopnia wykorzystania sorbentu;

- badania fizyko-mechaniczne polegające na określeniu energochłonności procesu mielenia (współczynnik mielności. indeks pracy Bonda), gęstości i wytrzymałości na ściskanie., ścieralności.

- opracowanie wyników badań;

2. Badania w skali półtechnicznej z wykorzystaniem instalacji z cyrkulacyjną warstwą fluidalną obejmujące wyznaczenie wskaźników RI i CI, stopnia wykorzystania sorbentu.

III. Opracowanie nowej technologii produkcji wraz z podaniem koncepcji ekonomiczno-technicznej procesu przemiału dolomitu ze złoża Chruszczobród II na potrzeby produkcji sorbentów SO2 do zastosowanie w energetyce wraz z podaniem innych kierunków kompleksowego zagospodarowania produktów przemiału na podstawie wykonanych badań.

Wymagania dodatkowe:

- podanie metod badawczych i wykazu aparatury, które zostaną wykorzystane do realizacji badań zawartych w pkt. II Zakres badań.

- przedstawienie dorobku naukowo-badawczego z zakresu sorbentów węglanowych stosowanych w technologii spalania fluidalnego węgla w przemyśle energetycznym, w tym zrealizowane prace badawczo-rozwojowe i publikacje naukowe.

Przygotowanie rzetelnego i kompleksowego opisu badań jest traktowane jako kryterium podstawowe do oceny oferty.

 

2.      Termin składania ofert:

Prosimy o przesłanie ofert w wersji elektronicznej do dnia 25 listopada 2015 r. do godziny 24 00. Oferty należy wysłać na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

3.      Termin wyboru oferty

Na podstawie kryteriów wyboru zostanie wybrana optymalna oferta, spełniająca nasze wymagania. W dniu 27 listopada 2015 roku wyślemy informację do wszystkich interesantów składających oferty drogą e-mailową o wyborze.

 

4.       Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie zostanie dokonane 27 listopada br.

 

5.       Opis sposobu oceny ofert:

Po spełnieniu kryterium podstawowego każda oferta będzie oceniana wg poniższych kryteriów wyboru:

 

Cena stanowi 35 % kryterium wyboru (35 pkt).

Doświadczenie w realizacji podobnych projektów stanowi 35 % kryterium wyboru (35 pkt).

Przyznana kategoria naukowa 30 % (30 pkt).

 

Maksymalnie można uzyskać 100 punktów.

 

Najtańsza oferta otrzyma 35 punktów, potem przy różnicy o każde 10 tyś. zł odejmowane będą 3 punkty.

Przy doświadczeniu prosimy o wypisanie nazw zrealizowanych projektów badawczo - rozwojowych oraz publikacji naukowych poruszających podobna tematykę w ostatnich 4 latach (oraz ich źródła finansowania). Oferent z największą liczbą projektów otrzyma 35 punktów. Adekwatnie do ilości zrealizowanych projektów i publikacji oferenci z ich mniejsza ilością otrzymają proporcjonalnie punkty.

Dla przykładu:

Oferent A – 10 projektów – 35 punktów

Oferent B – 6 projektów -  21 punktów

Oferent C – 4 projekty  - 14 punktów

W zależności od przyznanej kategorii naukowej oferenci otrzymają określona ilość punktów:

Kategoria A, A+  30 punktów

Kategoria B     15 punktów

 

6.      Modyfikacja treści zapytania ofertowego:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia modyfikacji powyższa informacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim potencjalnym Wykonawcom, do których Zamawiający skierował zapytanie ofertowe. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej www.dolomit.com.pl .

 

7.      Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

Do kontaktu z Wykonawcami w zakresie dotyczącym przedmiotu ogłoszenia uprawniony jest:

·         Michał Bentkowski mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 783 639 634 w godzinach
6 00 – 14 00,

 

8.      Informacje o wynikach

Informacje o wynikach zostaną przesłane drogą mailową do wszystkich Oferentów na podane w ofertach adresy e-mail oraz będą opublikowane na stronie www.dolomit.com.pl

 

9.      WAŻNE INFORMACJE O ZAKRESIE WYKLUCZENIA

1. Podmiot, który ubiega się o udzielenie wsparcia przeznaczonego na zakup towarów lub usług lub otrzymał od Agencji takie wsparcie i nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, a wykonawcą, polegające na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      o pozostaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10. Wszelkie informacje na temat PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP można znaleźć na stronie http://www.parp.gov.pl/.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

projekt www: eddo

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.