Aktualności

Oferta pracy.

Informujemy, że poszukujemy pracownika na stanowisko:

- elektryk

Wymagania:

 - wykształcenie kierunkowe zasadnicze lub średnie

- uprawnienia SEP powyżej 1kV

- mile widziane doświadczenie w eksploatacji maszyn,

Oferujemy:

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

- pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i Podania o pracę na na adres e-mail: organizacyjnokadrowy@dolomit.com.pl, 

Kontakt telefoniczny w sprawie oferty:  32 639 07 29

 

Wsparcie dla szpitali.

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej i niepewności, która opanowała cały świat nasza firma postanowiła wesprzeć finansowo szpitale, które potrzebują zastrzyku finansowego, aby skutecznie działać w obecnych czasach.
Wsparciem objęliśmy trzy placówki: SPOZ MSWiA im. sierżanta Grzegorza Załogi w Katowicach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary - Centrum Urazowe oraz Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Szymona Starkiewicza.

 

Zalecenia w związku z pandemią.

W artykule prezentujemy zalecenia w obszarze transportu drogowego na terenie naszej Kopalni w związku z walką z koronawirusem COVID-19.

Czytaj więcej


Przebudowa lini el-en 110 kV w Chruszczobrodzie.

W 2019 roku została zakończona  przebudowa napowietrznej linii el-en 110 kV Tucznawa - Wygiełzów. Część linii została skablowana, zamontowaliśmy nowe konstrukcje słupów elektroenergetycznych.

Inwestycja ta pozwoli nam w pełni wykorzystać potenjał złoża Chruszczobród 2.

Czytaj więcej


Praca kopalni w okresie świątecznym.

Informujemy, że system pracy w okresie świąteczno- noworocznym wyglądać będzie następująco:

- Kopalnia Ząbkowice

od 24.12.2019r. do 29.12.2019r. - nieczynne

23.12.2019r., 30.12.2019r., 31.12.2019r. – czynne  I zmiana tj. 6:00 – 13:30

- Kopalnia Chruszczobród

od 16.12.2019r. do 20.12.2019r. – czynne  I zmiana tj. 6:00 – 13:30

od 23.12.2019r.- do 06.01.2020r.   - nieczynne

 

Barbórka 2019

7 grudnia na Sali Balowej Luksor w Porębie odbyła się tradycyjna biesiada górnicza z okazji obchodów dnia Św. Barbary - patronki górników. W trakcie części oficjalnej Zarząd Kopalni wręczył odznaczenia "Zasłużony dla Kopalni Ząbkowice" , nadał stopnie górnicze oraz nagrodził jubilatów.
Oprawę muzyczna w trakcie zabawy tanecznej zapewnił nam Duet Eminens.

Czytaj więcej


Media o nas

W ostatnim czasie pojawił się artykuł w magazynie Nowe Zagłębie dotyczący naszej działalności. Zachęcamy do przeczytania artykułu o naszej firmie.

Czytaj więcej


Śląska Gala BCC 2019 r.

24 edycja Śląskiej Gali Business Centre Club odbyła sie tradycyjnie w Zameczku Myśliwskim w Promnicach. Nasza firma była partnerem tego ważnego dla regionalnego biznesu wydarzenia.

Kanclerz Katowickiej Loży BCC  podkreślał, ze obecność Prezesa PPUH "Dolomit" Kopalnia "Ząbkowice" S.A. Pana Janusza Kmiecika podniosła prestiż i rangę Gali. Dodatkowo Kapituła Loży wyróżniła naszego Prezesa Śląskim Medalem Solidarności Społecznej.

Działalność prospołeczna naszej firmy, inicjowana poprzez Pana Prezesa Janusza Kmiecika jest kolejny raz zauważana przez ważne dla regionu instytucje.

 

Czytaj więcej


Śląska Gala BCC 2019

Nasza firma została Partnerem Śląskiej Gali Business Centre Club, która odbędzie się 8 września br. na terenie Zameczku Myśliwskiego w Promnicach.
Nasza aktywność członkowska w tym elitarnym klubie rozpoczęła się od 2010 roku. BCC jest podmiotem zrzeszającym najlepiej rozwijające sie firmy w kraju, a celem działalności jest wymiana doświadczeń, współpraca oraz opiniowanie działalności politycznej dot. prowadzenia biznesu.

 

Życzenia Świąteczne

Życzenia Zdrowych, Spokojnych, Pełnych Rodzinnego Ciepła i Radości Świąt Wielkanocnych

składa Zarząd P.P.U.H. "Dolomit" Kopalnia "Ząbkowice" S.A.

 


Zapytanie ofertowe - badania

 Dąbrowa Górnicza 25.11.2015 r.

Ogłoszenie wyników przetargu:

- w wyniku przetargu wyłoniono najlepszą ofertę spełniającą kryteria podstawowe:

Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.


 

 

Prosimy o zapoznanie sie z zapytaniem ofertowym na:

"Badania dolomitów ze złoża Chruszczobród II w celu określenia możliwości wykorzystania w energetyce w formie sorbentów do ograniczania emisji SO2 w technologii spalania fluidalnego".

 

Dąbrowa Górnicza 09.11.2015 r.

Zapytanie Ofertowe

Zamawiający: PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice S.A.

Ul. Dolomitowa 6

42-520 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629-001-36-74 REGON: 271105393

Sąd Rejonowy w Katowicach – VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000188812

 

 

Zapytanie ofertowe

1.      Zapytanie ma na celu wyłonienie najlepszej oferty. Postępowanie realizowane jest
 z zasadami: przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równego
 i niedyskryminowanego traktowania  oraz zasady konkurencyjności.

Zamawiający:

I.                    PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice S.A.

Ul. Dolomitowa 6

42-520 Dąbrowa Górnicza

www.dolomit.com.pl

Tel. 32 639 07 12

II Przedmiot zamówienia

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach projektu PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP zwracamy się do jednostek naukowych do przygotowanie oferty na:

Badania dolomitów ze złoża Chruszczobród II w celu określenia możliwości wykorzystania w energetyce w formie sorbentów do ograniczania emisji SO2 w technologii spalania fluidalnego.

I. Opracowanie koncepcji opróbowania złoża Chruszczobród II (wraz z podaniem ilości prób do badań).

II. Zakres badań.

1. Badania w skali laboratoryjnej.

- badania mineralogiczno-petrograficzne polegające na określeniu składu mineralnego, charakteru strukturalno-teksturalnego;

- badania chemiczne. Określenie składu chemicznego wraz z uwzględnieniem zawartości metali występujących w kopalinie;

- badania fizyko-chemiczne polegające na rozpoznaniu właściwości sorpcyjnych dolomitów względem SO2 w warunkach palenisk fluidalnych i doboru optymalnego uziarnienia sorbentu. Zakres badań powinien obejmować: określenie powierzchni właściwej i porowatości; temperatury dekarbonatyzacji; współczynników sorpcji (CI) i reaktywności (RI), stopnia wykorzystania sorbentu;

- badania fizyko-mechaniczne polegające na określeniu energochłonności procesu mielenia (współczynnik mielności. indeks pracy Bonda), gęstości i wytrzymałości na ściskanie., ścieralności.

- opracowanie wyników badań;

2. Badania w skali półtechnicznej z wykorzystaniem instalacji z cyrkulacyjną warstwą fluidalną obejmujące wyznaczenie wskaźników RI i CI, stopnia wykorzystania sorbentu.

III. Opracowanie nowej technologii produkcji wraz z podaniem koncepcji ekonomiczno-technicznej procesu przemiału dolomitu ze złoża Chruszczobród II na potrzeby produkcji sorbentów SO2 do zastosowanie w energetyce wraz z podaniem innych kierunków kompleksowego zagospodarowania produktów przemiału na podstawie wykonanych badań.

Wymagania dodatkowe:

- podanie metod badawczych i wykazu aparatury, które zostaną wykorzystane do realizacji badań zawartych w pkt. II Zakres badań.

- przedstawienie dorobku naukowo-badawczego z zakresu sorbentów węglanowych stosowanych w technologii spalania fluidalnego węgla w przemyśle energetycznym, w tym zrealizowane prace badawczo-rozwojowe i publikacje naukowe.

Przygotowanie rzetelnego i kompleksowego opisu badań jest traktowane jako kryterium podstawowe do oceny oferty.

 

2.      Termin składania ofert:

Prosimy o przesłanie ofert w wersji elektronicznej do dnia 25 listopada 2015 r. do godziny 24 00. Oferty należy wysłać na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

3.      Termin wyboru oferty

Na podstawie kryteriów wyboru zostanie wybrana optymalna oferta, spełniająca nasze wymagania. W dniu 27 listopada 2015 roku wyślemy informację do wszystkich interesantów składających oferty drogą e-mailową o wyborze.

 

4.       Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie zostanie dokonane 27 listopada br.

 

5.       Opis sposobu oceny ofert:

Po spełnieniu kryterium podstawowego każda oferta będzie oceniana wg poniższych kryteriów wyboru:

 

Cena stanowi 35 % kryterium wyboru (35 pkt).

Doświadczenie w realizacji podobnych projektów stanowi 35 % kryterium wyboru (35 pkt).

Przyznana kategoria naukowa 30 % (30 pkt).

 

Maksymalnie można uzyskać 100 punktów.

 

Najtańsza oferta otrzyma 35 punktów, potem przy różnicy o każde 10 tyś. zł odejmowane będą 3 punkty.

Przy doświadczeniu prosimy o wypisanie nazw zrealizowanych projektów badawczo - rozwojowych oraz publikacji naukowych poruszających podobna tematykę w ostatnich 4 latach (oraz ich źródła finansowania). Oferent z największą liczbą projektów otrzyma 35 punktów. Adekwatnie do ilości zrealizowanych projektów i publikacji oferenci z ich mniejsza ilością otrzymają proporcjonalnie punkty.

Dla przykładu:

Oferent A – 10 projektów – 35 punktów

Oferent B – 6 projektów -  21 punktów

Oferent C – 4 projekty  - 14 punktów

W zależności od przyznanej kategorii naukowej oferenci otrzymają określona ilość punktów:

Kategoria A, A+  30 punktów

Kategoria B     15 punktów

 

6.      Modyfikacja treści zapytania ofertowego:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia modyfikacji powyższa informacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim potencjalnym Wykonawcom, do których Zamawiający skierował zapytanie ofertowe. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej www.dolomit.com.pl .

 

7.      Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

Do kontaktu z Wykonawcami w zakresie dotyczącym przedmiotu ogłoszenia uprawniony jest:

·         Michał Bentkowski mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 783 639 634 w godzinach
6 00 – 14 00,

 

8.      Informacje o wynikach

Informacje o wynikach zostaną przesłane drogą mailową do wszystkich Oferentów na podane w ofertach adresy e-mail oraz będą opublikowane na stronie www.dolomit.com.pl

 

9.      WAŻNE INFORMACJE O ZAKRESIE WYKLUCZENIA

1. Podmiot, który ubiega się o udzielenie wsparcia przeznaczonego na zakup towarów lub usług lub otrzymał od Agencji takie wsparcie i nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, a wykonawcą, polegające na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      o pozostaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10. Wszelkie informacje na temat PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP można znaleźć na stronie http://www.parp.gov.pl/.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

projekt www: eddo

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.