Aktualności

Nasadzenia drzew.

Informujemy, że na terenie po rekultywacji Kopalni Ząbkowice o powierzchni 5 hektarów  prowadzone są nasadzenia drzew (27 000 sadzonek buku i modrzewia).

Teren został przekazany Lasom Państwowym i wszelkie prace są przez nich wykonywane i nadzorowane.

Informujemy również, że jeszcze w tym roku kolejne obszary pokopalniane zostaną przekazane pod zalesienie.

Czytaj więcej

Stanowisko zarządu

Szanowni Państwo, w związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się na koncie społecznościowym Akcji Sąsiedzkiej Dąbrowy Górniczej Ząbkowice przedstawiamy stanowisko Zarządu Kopalni oraz dowód na to, że nasze działania są transparentne i jesteśmy otwarci na dialog społeczny prowadzony w kulturalny sposób oraz oparty na prawdzie.

 

Czytaj więcej


Praca w okresie świątecznym.

Szanowni Państwo,

W dniach 24 i 31 grudnia 2020 roku nasza firma będzie zamknięta.

Dodatkowo w dniach 28.29 i 30 grudnia sprzedaż będzie prowadzona tylko na 1 zmianie (w godz. 600 - 1330).

 

Informacja Zarządu

Informacja Zarządu PPUH „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A. dotycząca strategii działań przedsiębiorstwa do czasu zakończenia eksploatacji i rekultywacji terenów po górniczych

 

Zarząd P.P.U.H. „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A. informuje, że zgodnie z Projektem Wydobycia i Rekultywacji Wyrobiska po odkrywkowym wydobywaniu kopalin ze złóż dolomitu „Ząbkowice Będzińskie I” sporządzonego przez firmę „AGOS – GEMES” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z dnia 10.12.2013 roku Decyzją Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 04.04.2014 roku zatwierdzającego w/w projekt.

Czytaj więcej


Śląski Medal Solidarności Społecznej

W dniu 7 grudnia 2020 r. w siedzibie firmy EMT-Systems w Gliwicach Pan Prezes Janusz Kmiecik odebrał Śląski Medal Solidarności Społecznej nadany przez Business Centre Club.

Odznaczenie te przekazane było w dowodzie uznania za zaangażowanie społeczne, pomoc potrzebującym, propagowanie idei odpowiedzialnego biznesu.

Nasza kopalnia bardzo aktywnie włączyła się w Akcję Wsparcia Dla Szpitali organizowaną przez Lożę Katowicką BCC. Walka z negatywnymi skutkami COVID -19 przez przygotowanie dobrej infrastruktury placówek medycznych było istotne dla Zarządu Kopalni.

 

Czytaj więcejInformacja Zarządu PPUH „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A. dotycząca strategii działań przedsiębiorstwa do czasu zakończenia eksploatacji i rekultywacji terenów po górniczych

 

Zarząd P.P.U.H. „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A. informuje, że zgodnie z Projektem Wydobycia i Rekultywacji Wyrobiska po odkrywkowym wydobywaniu kopalin ze złóż dolomitu „Ząbkowice Będzińskie I” sporządzonego przez firmę „AGOS – GEMES” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z dnia 10.12.2013 roku Decyzją Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 04.04.2014 roku zatwierdzającego w/w projekt.

 

Jak również aneksem do projektu rekultywacji wykonanym przez firmę „AGOS – GEMES” sp. z o.o. ze stycznia 2019 roku stwierdza:

Wyrobisko po odkrywkowym wydobyciu kopalin wg  projektu zostało podzielone na 5 stref:

1.    Przemysłowe, usługowe – obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz zabudowę usługową.

2.    Tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej.

3.    Tereny zieleni urządzonej.

4.    Tereny sportu i rekreacji.

5.    Tereny z przeznaczeniem pod zalesienie oraz drogę dojazdową w wyrobisku wzdłuż ścian: południowej, wschodniej i północnej.

W okresie od 2017 roku przedsiębiorstwo do dnia dzisiejszego zrekultywowało około 30 hektarów wyrobiska ponosząc odpowiednio koszty, i tak:

- koszty związane z rekultywacją 1 100 tyś zł,

- zakup 6 000 sztuk sadzonek (różnych gatunków) na kwotę 10 tyś zł,

- w opisanym okresie na cele rekultywacji przedsiębiorstwo przyjęło z zewnątrz ponad 600 tysięcy ton ziemi pochodzącej z wykopów wg kodu 17 05 04 (tj. gleba i ziemia , w tym kamienie. Inne niż wymienione w kodzie 17 05 03).

Ostateczny termin zakończenia wydobycia i rekultywacji przewidujemy na dzień 31.12.2027 r.

Termin ten uwzględnia możliwość eksploatacji i rekultywacji złoża zgodnie z zaproponowanymi zmianami w  Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów Kopalni Ząbkowice.

Na wykonanie tego zadania potrzebne będą znaczące nakłady finansowe, które szacowane są na kilka milionów złotych. Mamy nadzieję, że realizowany program spełni oczekiwania mieszkańców dzielnicy Ząbkowice w zakresie ochrony środowiska , zwiększenia terenów zielonych , zadrzewionych i zalesionych oraz stworzy warunki do rekreacji i wypoczynku. Jednocześnie nadmieniamy iż ilość terenów zielonych wzrośnie w znaczący sposób w stosunku do obecnego stanu. Mamy również nadzieję, że Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej uwzględniając powyższe dane w pełni zaakceptują propozycję zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Kopalni Ząbkowice, co zagwarantuje realizację wyżej wymienionych założeń.

POLITYKA PRYWATNOŚCI